Katowice - mój różnorodny dom | Катовіце - мій різноманітний дім


Katowice - mój różnorodny dom jest projektem zorientowanym na grupy mniejszościowe i budowaniu ich widoczności w przestrzeni miasta Katowice i świadomości jego mieszkańców. Projekt odwołuje się do potencjału, doświadczenia i osobistej perspektywy osób, które z różnych powodów są dyskryminowane lub marginalizowane. 

W szczególności projekt adresowany jest do mniejszości ukraińskiej, zwłaszcza tej z doświadczeniem uchodźczym. Przy ich udziale powstanie wyjątkowy przewodnik po Katowicach. Osoby reprezentujące grupy mniejszościowe (religijne, seksualne, etniczne, narodowe oraz grupy marginalizowane takie jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby identyfikujące się jako kobiety*, osoby w kryzysie bezdomności i inne) oprowadzą czytelników po swoich ulubionych miejscach w Katowicach. Ich historie będą pretekstem do zaprezentowania organizacji i miejsc świadczących wsparcie dla ww. grup.

Ponadto w projekcie zaplanowano 12 wieczorów kulturalnych, których celem jest zaprezentowania tradycji, obyczajów, zwyczajów lub działań kulturalnych i twórczych grup mniejszościowych. Wieczory będą miały charakter otwarty, by wszyscy mieszkańcy Katowic mogli bliżej poznać osoby i kulturowość grup mniejszościowych. Budowaniu relacji pomiędzy samymi grupami, jak i mieszkańcami będą służyły spotkania twórcze, w których poprzez działania artystyczny wzmacniane będą więzi społeczne.

Uzupełnieniem formuły projektu są formy wsparciowe dla grup mniejszościowych - pomoc prawna i moderowane grupy samopomocowe.

O Grantodawcy: 

Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce zostało założone w marcu 2022 po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Koncentrujemy się na takich obszarach jak: edukacja, ochrona dzieci, zdrowie, udział nastolatków oraz na zmianach społecznych i behawioralnych. Dobra współpraca z rządami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym sprawia, że działania UNICEF-u na rzecz dzieci stają się możliwe. We wszystkich naszych działaniach staramy się włączać młodych ludzi i dać im możliwość uczestniczenia w decyzjach, które mają wpływ na ich życie.www.unicef.org/eca/poland

Катовіце – мій різноманітний дім – це проект, зосереджений на групах меншин і створенні їх видимості в просторі міста Катовіце та обізнаності його мешканців. Проект стосується потенціалу, досвіду та особистої точки зору людей, які з різних причин зазнають дискримінації або маргіналізованих.
Зокрема, проект адресований українській меншині, особливо тим, хто має досвід біженства. За їх участі буде створено унікальний путівник Катовіце. Люди, які представляють групи меншин (релігійні, сексуальні, етнічні, національні та маргіналізовані групи, такі як люди з обмеженими можливостями, люди, які ідентифікують себе як жінки*, люди, які перебувають у кризі бездомних та інші), розкажуть читачам про їхні улюблені місця в Катовіце. Їхні історії стануть приводом для презентації організацій та місць, які надають підтримку вищезазначеним. групи.
Крім того, у проекті заплановано 12 культурних вечорів, метою яких є презентація традицій, звичаїв, звичаїв чи культурно-творчої діяльності груп меншин. Вечори будуть відкритими, щоб усі мешканці Катовіце могли познайомитися з людьми та культурою меншин. Творчі зустрічі будуть використані для побудови стосунків між самими групами та мешканцями, у яких соціальні зв’язки зміцнюватимуться через мистецьку діяльність.
Формулу проекту доповнюють форми підтримки для груп меншин – правова допомога та модеровані групи самодопомоги.
Про донора:
Офіс реагування на надзвичайні ситуації ЮНІСЕФ у Польщі було створено в рекордно короткий термін у березні 2022 року, щоб підтримати сім’ї та допомогти їм відновитися. Наша команда робить все задля того, щоб забезпечити дітей базовими речами та послугами - від безпечних місць «Blue Dot» на прикордонних переходах, можливості продовжувати навчання та отримувати медичне обслуговування до підтримки приймаючих сімей. Ми відстоюємо права кожної дитини в Польщі, зосереджуючись на найбільш уразливих. www.unicef.org/eca/poland.

[PL] Sztuka jest językiem uniwersalnym, nie znającym granic i barier językowych. Jest obszarem, w którym każda osoba jest mile widziana i każda perspektywa jest równie ważna.

W ramach projektu zaplanowaliśmy cykl spotkań twórczych, w trakcie których pod okiem trenerów będziemy tworzyć w różnych technikach plastycznych, wspólnie spędzać czas i się poznawać.
Zachęcamy do śledzenia naszego fanpejdża na Facebooku, gdzie będziemy publikować informacje o kolejnych spotkaniach twórczych.
Udział w tych zajęciach jest bezpłatny a my zapewniamy wszystkie materiały. Konieczna jest jednak rejestracja na poszczególne spotkania. Linki do rejestracji będą publikowane na Facebooku w wydarzeniach dotyczących kolejnych zajęć.
Serdecznie zapraszamy!

[UA] Мистецтво – це універсальна мова, яка не знає кордонів і мовних бар’єрів. Це сфера, де вітаються всі люди, і кожна перспектива є однаково важливою.
В рамках проекту ми запланували серію творчих зустрічей, під час яких під керівництвом тренерів ми будемо творити в різних художніх техніках, проводити час разом та знайомитись.
Запрошуємо стежити за нашою фан-сторінкою у Facebook, де ми будемо публікувати інформацію про наступні творчі зустрічі.
Участь у цих заняттях безкоштовна, і ми надаємо всі матеріали. Однак на індивідуальні зустрічі необхідно записуватися. Посилання на реєстрацію будуть опубліковані у Facebook у подіях щодо наступних занять.
Ласкаво просимо!

Najbliższe spotkanie/ Наступна зустріч:


Jeśli jesteś osobą, która doświadczyła dyskryminacji w swoim miejscu pracy, w instytucjach publicznych i prywatnych lub ze względu na przynależność do grupy mniejszościowej odmówiono lub utrudniono korzystanie z przysługujących Ci praw, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia prawnego.
Skontaktuj się mailowo: prawo@teczowka.org.pl
Bezpłatne wsparcie prawne jest świadczone przez:

GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH
ul.: H. Sienkiewicza 35/2, 40-031 Katowice

Якщо ви особа, яка зазнала дискримінації на робочому місці, у державних і приватних установах, або вам було відмовлено чи перешкоджали у здійсненні ваших прав через належність до меншини, скористайтеся безкоштовною юридичною підтримкою.
Зв'яжіться з нами електронною поштою: prawo@teczowka.org.pl
Безкоштовну юридичну підтримку надають:

GW LEGAL GRABIEC & WOJCIK ПАРТНЕРСТВО ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ
ul.: H. Sienkiewicza 35/2, 40-031 Катовіце

Zapoznaj się koniecznie z poniższym regulaminem!
REGULAMIN UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RAMACH PROJEKTU PT. "KATOWICE - MÓJ RÓŻNORODNY DOM".
1) Pomoc prawna skierowana jest do osób należących do grup mniejszościowych zagrożonych dyskryminacją, w tym zwłaszcza z uwagi na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową.
2) Pomoc prawna udzielana jest w sprawach pozostających w związku z przynależnością do grup mniejszościowych zagrożonych dyskryminacją o których mowa powyżej.
3) Pomoc prawna świadczona w ramach projektu może obejmować udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
4) O przyjęciu sprawy do prowadzenia oraz formie i zakresie udzielanej pomocy decyduje każdorazowo radca prawny przydzielony do danej sprawy w uzgodnieniu z osobą, której pomoc dotyczy.
5) Porady prawne udzielane są w języku polskim lub w językach: ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (przy udziale tłumacza).
6) Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest wysłanie zgłoszenia na adres: prawo@teczowka.org.pl.
7) Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych z uwzględnieniem zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego, w szczególności z zachowaniem należytej staranności, profesjonalizmu i z poszanowaniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Обов’язково прочитайте наведені нижче правила.
РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ПРОЕКТОМ П.Т. «КАТОВІЦЕ – МІЙ ДІМ РІЗНОМАНІТТЯ».
1) Правова допомога адресована особам, які належать до груп меншин, яким загрожує дискримінація, зокрема через стать, гендерну ідентичність, сексуальну орієнтацію, національну, етнічну, расову та релігійну приналежність.
2) Правова допомога надається у випадках, пов’язаних із приналежністю до груп меншин, яким загрожує дискримінація, згадана вище.
3) Правова допомога, що надається в рамках проекту, може включати надання юридичних порад і консультацій, а також появу в офісах і судах як довірена особа або захисник.
4) Прийняття справи до розгляду, а також форма та обсяг наданої допомоги щоразу вирішуються юрисконсультом, призначеним для даної справи, після консультації з особою, якої стосується допомога.
5) Юридичні консультації надаються польською мовою або українською, російською або англійською мовами (за участю перекладача).
6) Для отримання безкоштовної правової допомоги необхідно надіслати заяву на адресу praw@teczowka.org.pl.
7) Правова допомога надається юрисконсультами з урахуванням принципів професійної діяльності та етики юрисконсультів, зокрема з належною обачністю, професіоналізмом та дотриманням обов’язку збереження професійної таємниці.

Szczegóły wkrótce! - Подробиці скоро!